{"1":{"Imsaak":"04:58","Fajr":"05:06","Sunrise":"06:10","Dhuhr":"12:14","Asr":"15:36","Sunset":"18:17","Maghrib":"18:30","Isha":"19:16"},"2":{"Imsaak":"04:58","Fajr":"05:07","Sunrise":"06:10","Dhuhr":"12:14","Asr":"15:36","Sunset":"18:17","Maghrib":"18:30","Isha":"19:16"},"3":{"Imsaak":"04:59","Fajr":"05:07","Sunrise":"06:10","Dhuhr":"12:14","Asr":"15:35","Sunset":"18:17","Maghrib":"18:31","Isha":"19:16"},"4":{"Imsaak":"04:59","Fajr":"05:07","Sunrise":"06:10","Dhuhr":"12:14","Asr":"15:35","Sunset":"18:17","Maghrib":"18:31","Isha":"19:16"},"5":{"Imsaak":"04:59","Fajr":"05:07","Sunrise":"06:11","Dhuhr":"12:14","Asr":"15:35","Sunset":"18:17","Maghrib":"18:31","Isha":"19:16"},"6":{"Imsaak":"04:59","Fajr":"05:08","Sunrise":"06:11","Dhuhr":"12:14","Asr":"15:35","Sunset":"18:18","Maghrib":"18:31","Isha":"19:16"},"7":{"Imsaak":"04:59","Fajr":"05:08","Sunrise":"06:11","Dhuhr":"12:14","Asr":"15:35","Sunset":"18:18","Maghrib":"18:31","Isha":"19:16"},"8":{"Imsaak":"05:00","Fajr":"05:08","Sunrise":"06:11","Dhuhr":"12:14","Asr":"15:35","Sunset":"18:18","Maghrib":"18:31","Isha":"19:16"},"9":{"Imsaak":"05:00","Fajr":"05:08","Sunrise":"06:11","Dhuhr":"12:14","Asr":"15:34","Sunset":"18:18","Maghrib":"18:31","Isha":"19:16"},"10":{"Imsaak":"05:00","Fajr":"05:08","Sunrise":"06:11","Dhuhr":"12:14","Asr":"15:34","Sunset":"18:18","Maghrib":"18:31","Isha":"19:16"},"11":{"Imsaak":"05:00","Fajr":"05:08","Sunrise":"06:11","Dhuhr":"12:14","Asr":"15:34","Sunset":"18:18","Maghrib":"18:31","Isha":"19:16"},"12":{"Imsaak":"05:00","Fajr":"05:08","Sunrise":"06:11","Dhuhr":"12:14","Asr":"15:33","Sunset":"18:18","Maghrib":"18:31","Isha":"19:16"},"13":{"Imsaak":"05:00","Fajr":"05:08","Sunrise":"06:11","Dhuhr":"12:14","Asr":"15:33","Sunset":"18:18","Maghrib":"18:31","Isha":"19:16"},"14":{"Imsaak":"05:00","Fajr":"05:08","Sunrise":"06:11","Dhuhr":"12:14","Asr":"15:33","Sunset":"18:18","Maghrib":"18:31","Isha":"19:16"},"15":{"Imsaak":"05:00","Fajr":"05:08","Sunrise":"06:11","Dhuhr":"12:14","Asr":"15:32","Sunset":"18:18","Maghrib":"18:30","Isha":"19:16"},"16":{"Imsaak":"05:00","Fajr":"05:09","Sunrise":"06:11","Dhuhr":"12:14","Asr":"15:32","Sunset":"18:17","Maghrib":"18:30","Isha":"19:15"},"17":{"Imsaak":"05:00","Fajr":"05:09","Sunrise":"06:11","Dhuhr":"12:14","Asr":"15:32","Sunset":"18:17","Maghrib":"18:30","Isha":"19:15"},"18":{"Imsaak":"05:00","Fajr":"05:09","Sunrise":"06:11","Dhuhr":"12:14","Asr":"15:31","Sunset":"18:17","Maghrib":"18:30","Isha":"19:15"},"19":{"Imsaak":"05:00","Fajr":"05:09","Sunrise":"06:10","Dhuhr":"12:14","Asr":"15:31","Sunset":"18:17","Maghrib":"18:30","Isha":"19:15"},"20":{"Imsaak":"05:00","Fajr":"05:09","Sunrise":"06:10","Dhuhr":"12:14","Asr":"15:30","Sunset":"18:17","Maghrib":"18:30","Isha":"19:15"},"21":{"Imsaak":"05:00","Fajr":"05:08","Sunrise":"06:10","Dhuhr":"12:14","Asr":"15:30","Sunset":"18:17","Maghrib":"18:30","Isha":"19:15"},"22":{"Imsaak":"05:00","Fajr":"05:08","Sunrise":"06:10","Dhuhr":"12:13","Asr":"15:29","Sunset":"18:17","Maghrib":"18:30","Isha":"19:14"},"23":{"Imsaak":"05:00","Fajr":"05:08","Sunrise":"06:10","Dhuhr":"12:13","Asr":"15:29","Sunset":"18:17","Maghrib":"18:30","Isha":"19:14"},"24":{"Imsaak":"05:00","Fajr":"05:08","Sunrise":"06:10","Dhuhr":"12:13","Asr":"15:28","Sunset":"18:17","Maghrib":"18:29","Isha":"19:14"},"25":{"Imsaak":"05:00","Fajr":"05:08","Sunrise":"06:10","Dhuhr":"12:13","Asr":"15:27","Sunset":"18:16","Maghrib":"18:29","Isha":"19:14"},"26":{"Imsaak":"05:00","Fajr":"05:08","Sunrise":"06:10","Dhuhr":"12:13","Asr":"15:27","Sunset":"18:16","Maghrib":"18:29","Isha":"19:14"},"27":{"Imsaak":"05:00","Fajr":"05:08","Sunrise":"06:09","Dhuhr":"12:13","Asr":"15:26","Sunset":"18:16","Maghrib":"18:29","Isha":"19:13"},"28":{"Imsaak":"05:00","Fajr":"05:08","Sunrise":"06:09","Dhuhr":"12:13","Asr":"15:25","Sunset":"18:16","Maghrib":"18:29","Isha":"19:13"}}